Vũ Thị Hoa
 • Vũ Thị Hoa
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0974483752
 • hoamtb116@gmail.com
 • Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Văn Bé
Đặng Thị Yên
 • Đặng Thị Yên
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0944287478
 • hienyen731@gmail.com
 • Phó hiệu trưởng trường TH Nguyễn Văn Bé
Bạch Thị Thu Hà
 • Bạch Thị Thu Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0981162388
 • Phó hiệu trưởng trường TH Nguyễn Văn Bé